Nieuwe wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming

2010-05-17

De nieuwe wet met betrekking marktpraktijken en consumentenbescherming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2010.

Hier volgt een korte samenvatting van de voornaamste wijzigingen;

Promoties inzake prijzen

De regel dat men enkel mag verwijzen naar prijzen die men vroeger zelf heeft toegepast, naar bij wet gereglementeerde kleinhandelsprijzen of naar prijzen van concurrenten, wordt afgeschaft.

Enkel misleidende verwijzingen naar andere prijzen blijven verboden.

Sperperiode

De sperperiode zal afgeschaft worden behalve voor 3 producten (kleding, schoenen, en lederwaren). Onder de huidige wet mogen winkels vanaf 15 november en 15 mei vóór de winter- respectievelijk zomersolden wel prijsverminderingen geven maar ze mogen deze niet aankondigen. Met de nieuwe wet zal de sperperiode voor voormelde producten starten op 6 december en 6 juni voor de winter- respectievelijk zomersolden. Voor alle andere producten (tv's, Pc's, elektrotoestellen, meubelen, salons, horloges, brillen, juwelen, cosmetica, brillen, huishoudtoestellen) mogen prijsverminderingen worden gegeven en aangekondigd.

Solden

Met de nieuwe wet zullensolden op alle producten toegelaten zijn. In de bestaande wet worden solden nog beperkt tot seizoensgebonden producten. Deze omschrijving heeft aanleiding gegeven tot grote verwarring bij handelaars en consumenten.

Overeenkomsten op afstand

Ook wat overeenkomsten op afstand betreft, bevat de wet enkele belangrijke wijzigingen. Vooreerst is het niet langer verboden om tijdens de bedenktermijn van de consument de betaling van de prijs of een voorschot te eisen. Verder wordt de herroepingstermijn verlengd tot 14 kalenderdagen.

Daarnaast bevat de wet een nieuwe regel voor het geval de onderneming bij een overeenkomst op afstand de bestelling niet tijdig uitvoert. De wet handelspraktijken bepaalt dat in zo’n geval de overeenkomst van rechtswege ontbonden is. De nieuwe wet marktpraktijken bepaalt dat de consument de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst kan ontbinden met een eenvoudige kennisgeving

Gezamenlijk aanbod

Dit is ongetwijfeld één van de voornaamste wijzigingen. Daar waar de vorige wet voorzag in een principieel verbod op het gezamenlijk aanbod, laat de nieuwe wet het gezamenlijk aanbod uitdrukkelijk toe (mits een aantal uitzonderingen).

Verbod van verkoop van verlies

Het verbod van verkoop met verlies blijft geldig maar het verbod van verkoop met uiterst beperkte winstmarge wordt geschrapt.

Tenslotte wordt een reeks overdreven en formalistische regels vereenvoudigd, zoals hoe men een prijsvermindering mag aankondigen of hoe een waardebon er moet uitzien.

De nieuwe wet treedt in werking op 12 mei 2010.

 


Meer nieuws

2011-08-09 - oprichting familierechtbank

2010-08-30 - nieuwe wet mede-eigendom

2010-05-17 - Nieuwe wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming