factuur/algemene voorwaarden » algemene voorwaarden
€ 10
Koop nu

algemene verkoopsvoorwaarden tav handelaar

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Huidig voorbeeld van algemene voorwaarden is dienstig bij verkoop van goederen tussen handelaars.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden vermeld op uw factuur doch ook op uw bestelbon of offerte. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

Tussen handelaars worden deze algemene voorwaarden als aanvaard aanzien indien de factuur niet (tijdig) wordt geprotesteerd. Om zekerheid te hebben kan u uiteraard steeds de bestelbon of offerte laten ondertekenen door uw contractspartner en dit dus met een duidelijk verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde.

In deze algemene voorwaarden wordt onder meer geregeld;

-          Uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper

-          Geldigheidsduur offerte

-          Leveringsvoorwaarden

-          Nalatigheidsintresten, schadebeding

-          Termijn voor klachten en regeling mbt verborgen gebreken

-          Mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst

-          Gevallen van overmacht

-          Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 

Dit model van algemene voorwaarden kan dus gebruikt worden voor handelstransacties tussen Belgische handelaars onderling. Indien u (ook) verkoopt aan consumenten is het aangewezen ons model voor de verkopen aan consumenten te gebruiken. De verkoop aan consumenten is immers aan specifieke wetgeving onderworpen waarvan u niet kan afwijken.

U onderschat als handelaar best niet het belang van deze algemene voorwaarden. Dit kan vaak betwistingen voorkomen dan wel deze in uw voordeel doen keren.

Wenst u uw algemene voorwaarden op maat te laten opmaken kan u steeds vrijblijvend een offerte opvragen door een e-mail te versturen naar info@modelovereenkomsten.be

 

Deze algemene voorwaarden werd het laatst bijgewerkt op 14.11.2010

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 3 : Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering bij de verkoper. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan enkel worden ingeroepen bij bewezen zware fout van de verkoper. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de verkoper of in de opdracht van de verkoper geschiedt. De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorpereerd of gewijzigd.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 10

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags