Huurovereenkomsten » Handelshuur
€ 50
Koop nu

Handelshuurovereenkomst

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

Huidig model voor een handelshuur is van toepassing wanneer onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen worden verhuurd met het oog op het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek. De bepalingen van de Handelshuurwet zijn van dwingende aard zodat partijen er slechts van kunnen afwijken voor zover de wet zelf het uitdrukkelijk of impliciet toelaat. Wel kunnen de bepalingen naar believen worden aangevuld voor zover de dwingende regels worden gerespecteerd om een zo volledig mogelijke rechtszekerheid te bekomen specifiek per geval. De wet verlangt een zeer formele toepassing van haar bepalingen zodat beide partijen optimaal beschermd worden in deze belangrijke materie. Een goede overeenkomst waarin zowel de wet volledig wordt nageleefd als rekening wordt gehouden met praktische overwegingen is dan ook onontbeerlijk teneinde een probleemloze handelshuur tot stand te brengen.

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 3 - Duur De huur wordt overeenkomstig de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten toegestaan voor een duur van 9 opeenvolgende jaren vanaf…………………………………………………….om van rechtswege te eindigen op………………………………………………….., onverminderd het recht van de huurder om de handelshuurhernieuwing te bekomen overeenkomstig de bepalingen van art. 13 .e.v. van de Wet op de Handelshuurovereenkomsten. Zo heeft de huurder het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Dit recht is beperkt tot drie hernieuwingen en de huurder die het wenst uit te oefenen, moet zulks op straffe van verval bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief ter kennis brengen van de verhuurder, ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het eindigen van de lopende huur. De huurder kan de lopende huur beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, in toepassing van artikel 3, alinea 3 van de wet, mits hij 6 maanden van tevoren opzegt bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Bovendien is de verhuurder gerechtigd de huur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij 1 jaar van tevoren opzegt bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief, om één van de redenen vermeld in artikel 3, alinea 5 van de wet. In geval van vervreemding van het verhuurde onroerende goed zal hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurovereenkomst eveneens kunnen beëindigen in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16 van de wet en mits hij de voorschriften van artikel 12 van de wet naleeft.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 50

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags