Bijzondere contracten
€ 10
Koop nu

Model dadingsovereenkomst (algemeen)

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die elkaar wederzijdse toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen, zodanig dat 1 van de partijen de gegrondheid van de andere partij daarom erkent.

Deze overeenkomst wordt wettelijk geregeld in artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

Een dadingsovereenkomst heeft aldus 3 constitutieve bestanddelen:

  • Het bestaan van een geschil tussen partijen (welke nog kan bestaan uit louter tegenstrijdige meningen of aanspraken omtrent het bestaan en de omvang van de rechten).
  • Partijen willen een einde maken aan dit geschil of een toekomstig geschil voorkomen.
  • De partijen doen elk een wederzijdse toegeving dewelke evenwel niet evenwaardig hoeft te zijn

Het belangrijkste gevolg van een dading is dat partijen op hun vroegere rechtsverhouding nietmeer kunnen terugkomen en zich in de toekomst zullen moeten gedragen zoals afgesproken in de dading.

Gelet op de bindende kracht van een dadingsovereenkomst en de gevolgen welke het heeft voor de partijen dient met de nodige omzichtigheid een dergelijk contract te worden opgesteld. Deze modelovereenkomst bevat alle voornaamste gebruikelijk clausules welke een algemene dadingsovereenkomst dient te bevatten. U vindt eveneens in onze databank een model dadingsovereenkomst welke is opgemaakt wanneer er een akkoord tussen partijen dient te worden gesloten welke erin zal bestaan dat de ene partij een betaling van een bepaalde (schade)vergoeding door de andere partij aanvaardt en afstand doet van het meergevorderde.

Enkele paragrafen uit dit contract

2. Bij ondertekening van huidige overeenkomst verklaren Partijen dat zij niets meer van elkaar te vorderen noch te betwisten hebben, en dat zij, integendeel, onvoorwaardelijk en onherroepelijk verzaken aan elk recht of vordering, die zij jegens elkaar hebben laten gelden of nog zouden kunnen laten gelden met betrekking tot onderliggend geschil. 3. Partijen komen overeen huidige dading te eerbiedigen en uit te voeren. Wanneer één van de partijen in gebreke mocht blijken, is deze andere partij een bedrag verschuldigd ten belope van ____________als schadevergoeding.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 10

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags