Bijzondere contracten
€ 20
Koop nu

Leningovereenkomst

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Een onderhandse leningsovereenkomst tussen familieleden of vrienden/kennissen worden zeer vaak zonder schriftelijk document opgesteld dan wel door een niet sluitende overeenkomst die later vaak uitmonden in gerechtelijke procedures. Omdat een dergelijke leningsovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt geregeld in de wet is het des te belangrijker dat alles wordt geregeld in deze overeenkomst zodat gerechtelijke procedures later worden vermeden!

In deze overeenkomst wordt een onderscheid gemaakt tussen een lening waar geen intresten op verschuldigd zijn en daar waar er wel intresten worden aangerekend.

De overeenkomst die u hier kan downloaden voor een lening werd opgesteld door een erkend advocaat, is onmiddellijk bruikbaar, kan u aanpassen naar uw wens en situatie en regelt onder meer volgende zaken:

  • Duidelijk omschrijving van het geleend bedrag en de wijze van betaling van het ontleend bedrag
  • De termijn dat de lening dient te worden terugbetaald waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een terugbetaling in termijnen of de integrale terugbetaling tegen een bepaalde datum
  • De regeling met betrekking tot het betalen van intresten
  • De bepaling wat er gebeurt indien bepaalde termijnen van terugbetaling niet worden gerespecteerd. Zo zal een clausule van onmiddellijke opeisbaarheid onontbeerlijk zijn wanneer de ontlener de voorziene terugbetalingstermijnen niet respecteert
  • Wat er gebeurt bij overlijden van de ontlener
  • De mogelijkheid om de verschuldigde al dan niet vervroegd terug te betalen
  • De bevoegde rechtbank indien er een geschil ontstaat en het toepasselijk recht

Wanneer de lening betrekking heeft op het kosteloos gebruik van bepaalde zaken is, kan u het model van een bruikleenovereenkomst gebruiken die eveneens terug te vinden is in onze databank.

Vindt u hierboven niet wat u zoekt? Contacteer ons dan gerust voor de modelcontracten die u nodig heeft.

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 2: termijn Deze lening is afgesloten voor een termijn van ……………………….. jaar met ingang van …………………..(datum) De ontlener gaat de verbintenis aan de aan de uitlener de volledig verschuldigde som terug te betalen bij het eindigen van voormelde termijn. Ofwel Deze lening is afgesloten voor een termijn van ………………………… jaar met ingang van………………. De terugbetaling van het geleende bedrag zal gebeuren door ……………………….. maandelijkse terugbetalingen van ……………………. € , voor de eerste maal op ………………….(datum) De terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de intrest zullen moeten geschieden door storting op het rekeningnummer………………………………………………… van de uitlener.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 20

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags

Voorbeeld contract lening – leningsovereenkomst