Bijzondere contracten
€ 25
Koop nu

Consultancy overeenkomst

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Een consultancy contract of ook contract voor freelancers wordt niet in de wet geregeld en laat partijen een grote mate van vrijheid om het contract zelf op maat te maken. In dit contractvoorbeeld worden diverse regelingen uiteengezet tussen de opdrachtgever en de consultant die vaak gangbaar zijn voor dergelijke contracten.

Vaak dient er ook voorzichtig te worden omgesprongen, zodat de samenwerking niet kan worden beschouwd als een vorm van schijnzelfstandigheid. Dit kan gedeeltelijk worden opgevangen door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst waarbij een aantal relevante clausules worden uiteengezet. Het spreekt voor zich dat de overeenkomst steeds aan de realiteit dient te beantwoorden en dat er geen sprake kan zijn van gezag tussen de opdrachtgever en de consultant.

In dit voorbeeld van consultancy overeenkomst wordt onder meer geregeld:

 • Omschrijving van aard van de consultancy
 • Omschrijving van de opdracht van de consultant
 • Duur en de beëindiging waarbij in dit model wordt uitgegaan van een overeenkomst voor bepaalde duur die hierna kan overgaan in onbepaalde duur
 • De omschrijving van de onafhankelijkheid van de consultant
 • De vergoeding en de kosten van de consultant
 • Confidentialiteitsclausule
 • De wijze van beëindiging van de overeenkomst
 • Niet-concurrentiebeding
 • De mogelijkheden tot vertegenwoordiging van de consultant
 • Belastingen
 • Situaties van overmacht
 • De kosten van de overeenkomst
 • De bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht

Deze overeenkomst is opgesteld vanuit het oogpunt van beide partijen en kan als uitgangspunt dienen om tot een op maat gemaakte consultancy overeenkomst te komen. De consultant kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een vennootschap waarbij in dit laatste geval rekening dient te worden gehouden dat voor dit contract slechts 1 natuurlijke persoon als consultant voor de vennootschap kan optreden.

Zoekt u andere voorbeelden van bijzondere contracten, zoals een intentieverklaringsvoorbeeld of een voorbeeld van een volmacht? Dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 6: Confidentialiteistsclausule De consultant erkent dat alle formules en/of (bedrijfs)methodes aangewend door de opdrachtgever of door vennootschappen in de groep waartoe hij behoort, of door klanten van hem of van voormelde vennootschappen, een strikt vertrouwelijk en geheim karakter hebben. Deze geheimhoudingsplicht speelt niet wanneer deze formules of methodes met schriftelijk akkoord van de opdrachtgever gepubliceerd werden in een vaktijdschrift of in andere publicaties. De consultant verbindt er zich toe geen enkel productiegeheim, handelsgeheim of andere informatie van of over de opdrachtgever, vennootschappen uit diens groep of klanten van hem of van die vennootschappen, bekend te maken, dit ongeacht hun belangrijkheid. De consultant verplicht zich ertoe alle know-how en kennis die hij verwerft in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst geheim te houden en te verhinderen dat de opdrachtgever of derden door zijn toedoen een concurrentieel nadeel zouden kunnen ondervinden. De consultant maakt zich sterk dat ieder, die op toegelaten wijze via hem voornoemde kennis verwerft, eenzelfde geheimhoudingsverplichting zal eerbiedigen. Bij beëindiging van de overeenkomst blijft huidig beding onverminderd van toepassing en zal de consultant alle vertrouwelijke informatie terug bezorgen aan de opdrachtgever.
Koop nu
€ 25

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags

Consultancy contract – Consultancy overeenkomst