Algemene voorwaarden

Voorafgaandelijk

De rechtsverhouding tussen de BVBA Intolaw advocaten en de cliënt wordt beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien zij zouden bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van de BVBA Intolaw advocaten.

Prijs

De bestellingen worden gefactureerd op basis van de prijs die op datum van de aanvaarding vermeld staat op de website. Indien de werkelijke prijs zou afwijken van de prijs op de website zal de klant hier onmiddellijk van op de hoogte worden gebracht via email en zal in de mogelijkheid worden voorzien om nog af te zien van de aankoop.

Levering

De aangekochte modelovereenkomst (hierna “document” genoemd) zal per elektronische drager worden overgemaakt op het e-mailadres zoals doorgegeven door de cliënt. De cliënt draagt uitsluitend hiervoor de verantwoordelijkheid.

BVBA Intolaw advocaten is niet verbonden tot leveringstermijnen tenzij deze leveringstermijn uitdrukkelijk werd overeengekomen met de cliënt. Er worden geen bijkomende kosten van levering aangerekend.

De diensten van advocaten die kunnen worden aangekocht op de website binnen de termijn die wordt meegegeven met de klant via email.

Klachten

Na ontvangst van het modeldocument zal de koper onmiddellijk het desbetreffend document nazien en onder meer verifiëren de bijlage correct kan worden geopend, leesbaar is enz. Klachten omtrent de levering moeten per e-mail naar info@intolaw.be worden overgemaakt en dit onmiddellijk na ontvangst van het document. Hierin moet op gedetailleerde en limitatieve wijze de klacht moeten worden omschreven. Latere klachten worden niet meer aanvaard.

Geen verzakingsrecht

De koper beschikt niet over een verzakingsrecht.

Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de BVBA Intolaw advocaten van om het even welke verbintenis zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding.

Betaling

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na de uitgiftedatum van de factuur. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 25,00 €. Hiernaast blijft de cliënt alle gerechtskosten welke de BVBA Intolaw advocaten gerechtigd is te vorderen bij een eventuele procedure, onverminderd verschuldigd.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

De cliënt mag enkel persoonlijk het document gebruiken dan wel desgevallend louter ter beschikking stellen met het oog op intern gebruik van het document binnen zijn onderneming en enkel door personen welke daar werkzaam zijn.

Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de BVBA Intolaw advocaten.

Het document, met inbegrip van de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, en het geheel van eventueel andere elementen vervat in het Product, wordt beschermd door de intellectuele rechten van de BVBA Intolaw advocaten en/of de auteurs van de documenten.

Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

De cliënt heeft dan ook het uitdrukkelijk verbod om het document te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze overdragen.

Aansprakelijkheid

De cliënt erkent dat de BVBA Intolaw Advocaten geen enkele garantie geeft met betrekking het aangekochte document en de cliënt volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van het document. De cliënt erkent dat het aangekochte/gedownloade document louter dient als een richtinggevend modeldocument en de cliënt de verplichting heeft om de nodige aanpassingen aan het document te verrichten welke zijn concrete situatie en/of toepasselijke wetgeving vereisen.

De BVBA Intolaw Advocaten en de auteurs van de documenten kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van het document. De cliënt draagt hier als enige het risico.

De BVBA Intolaw Advocaten en de auteurs van de documenten zijn dan ook nooit aansprakelijk voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, bedrijfschade, enz..

Indien het advies van een advocaat werd aangekocht dan wordt teruggevallen op het onderstaande.

IntoLaw Advocaten heeft via de Orde van Advocaten Balie Gent een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij Vanbreda Risk & Benefits (zie hoger). Indien er evenwel geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden ook, dan is de aansprakelijkheid van IntoLaw Advocaten en haar medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door IntoLaw Advocaten geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven.

Bij de beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken gearchiveerd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden door IntoLaw Advocaten. Na de periode van vijf jaar behoudt IntoLaw Advocaten zich het recht voor het dossier te vernietigen.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Ingeval één of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Bevoegde rechtbank en recht

Alle geschillen verbonden of ontstaan uit het gebruik van het document, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige verkoopsvoorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de Ondernemingsrechtbank te Gent en het vredegerecht van het 1ste kanton uitsluitend bevoegd zijn.

close menu
Chat via WhatsApp